По социален проект на Търговско-промишлена палата Благоевград научиха младежи със специфични потребности да говорят английски и да работят с компютър

Югозападна България

За първи път младежите опитаха да говорят на чужд език и да работят с компютър. В рамките на 15 месеца получиха начални знания по чужд език и първи умения за компютъра.  40 деца и младежи със специални потребности от Благоевград имаха шанса да се включат в обучителните курсове. Освен обучението, социално уязвимите курсисти посещаваха и занятия по кариерно ориентиране.

В изпълнение на проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“, Търговско-промишлена палата Благоевград разработи и програми за професионално и личностно развитие на деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства.

Проектът се реализира в тясно сътрудничество с експертите от дирекция „Социални политики“ към община Благоевград.

Постигнатите резултати от изпълнение на дейностите по проекта бяха представени на заключителна пресконференция от председателя на Търговско промишлена палата Благоевград – Ромео Шатев. Проект „Насърчаване на социалното включване на деца и младежи чрез подкрепа за професионално и личностно развитие“ се финансира по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.009-0046-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, наименование на процедурата „Открий ме“, код BG05M9OP001-2.009

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*