Община Петрич е бенефициент по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит”

da_nauchim_poveche_proekt

Община Петрич е бенефициент по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” Приоритетна ос „ Транснационално и междурегионално сътрудничество схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”

На 23 януари 2015г., се състоя встъпителна пресконференция по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит”. Събитието бе открито от заместник-кмета на община Петрич и ръководителя на проекта господин Николай Георгиев. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща цел на проекта – подобряване качеството на живот на хората в Община Петрич чрез изграждане на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване; Повишаване на капацитета на община Петрич за насърчаване на ученето през целия живот и заетостта сред уязвимите групи; Развитие на партньорството между България и Гърция и обмен на идеи и планове между организациите – партньори в областта на социалната политика, професионалното обучение и доброто управление на проекти и програми;

Специфичните цели заложени в проект Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит са да се изготви Програма за развитие на социалната политика на Община Петрич (Република България) и Община Серес (Република Гърция); да се разработят и приложат стратегически документи за подобряване на социално-икономическия климат; да се осъществи интегриран подход за проучване и въвеждане на добри практики за общинско развитие; да се повиши конкурентоспособността на община Петрич, чрез прилагането на подходящи мерки и иновативни модели; да се създадат и развият системи за обучения, консултиране и внедряване на добри практики със социално насоченост; да се насърчи партньорство с Република Гърция – страна-членка на ЕС в сферата на социалната политика и професионалното обучение, чрез обмяна на опит на място.

Очаквани резултати са насърчаване социалното включване и сближаване на уязвимите целеви групи като генерален социален ефект от въздействието и прилагането на мерки от сферата на активната социална политика, каквито са социалните предприятия и работилници, предоставяни в общността; проучване на дейността на Центъра за професионално обучение към Община Серес, Република Гърция, за обмяна на добри практики и идеи за бъдещо сътрудничество в сферата на социалните дейности; разширяване достъпа на безработни и социално слаби лица до обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и продължаващото обучение с оглед осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда; повишаване на административния капацитет на партньорите по отношение на разработване и прилагане на местни стратегически документи за подобряване на социално-икономическия климат, грижа за благосъстоянието на гражданите, развитие на модерно информационно общество, установяване на партньорства и различни инициативи за междуобщинско и международно сътрудничество.

Този документ е създаден в рамките на проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г”., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

                                                             Инвестира във вашето бъдеще!

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*