Община Белица започва кампания за развитие на алтернативната енергия

obshtina-belica-proekt-tgs-makedonia3
Община Белица започва кампания за повишаване на обществената информираност относно възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници. Кампанията е част от проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония. Партньор на община Белица е македонската община Зърновци.

Възобновяемата енергия представлява използването на слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите и геотермалната енергия за производството на електричество. Увеличаването дела на електроенергията от тези източници е част от Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентноспособността и енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от ЕС.

Природните условия в трансграничния район позволяват използването на алтернативни източници за справянето с местните енергийни нужди. Такива източници са в изобилие в района и биха ускорили икономическата активност чрез стартирането на нови предприемачески инициативи във ВЕИ проекти. Ползите от развитието на електропроизводството от ВЕИ включват още ограничаване на замърсяването на околната среда и намаляване на разходите за здравеопазване. Към това може да се добави и възможността за вътрешна енергийна независимост на региона.

Алтернативните енергийни източници, които могат да бъдат оползотворявани в община Белица, включват биомаса (т.е. производство на електрическа енергия от дървесина и дървесни отпадъци, от твърди селскостопански отпадъци и от газ метан), вятърна енергия и водна енергия. Привличането на инвестиционен интерес към тези източници е цел за общината. Проектът се явява логично продължение и допълнение към други проекти, финансирани или съфинансирани от Европейския съюз и изпълнени от Община Белица. Пример за такъв проект е BG 2005/017-456.01.05 „Алтернативна енергия за устойчиво развитие”, съфинансиран от Програмата за добросъседство между Република България и Бивша Югославска Република Македония 2005 на ЕС – Схема за безвъзмездна финансова помощ за устойчиво развитие.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*