Община Белица приключи трансграничен проект

obshtina_belica_prikliuchi_transgranichen_proekt

Община Белица приключи дейностите по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония. Партньор на общината е македонската Зърновци. Целта на проекта е да се осигури задълбочена оценка на възобновяемите енергийни източници в района на общините Белица в България и Зърновци в Македония. Проектът е с обща стойност 94 499,79 евро, от които 80 324,82 евро са предоставени от Европейския съюз.

По време на реализацията на проекта е проучен потенциалът на трансграничния регион за развитие на енергия от възобновяеми източници и са идентифицирани 5 зони на територията на община Белица, подходящи за изграждане на малка водноелектрическа централа, инсталации за биогаз, фотоволтаични инсталации и ветрогенератори. На базата на проведените проучвания бе изготвен уеб-базиран ГИС инструмент, които да представя на широката общественост резултатите оценката на ВЕИ и предпроектните проучвания. ГИС-инструмента онагледява скоростта на вятъра, слънчевата радиация и др. на територията на двете общини чрез прости интерфейс. ГИС-инструмента също има калкулатор на СО2. Бяха проведени 2 семинара, в Белица и в Зърновци, на които бяха представени резултатите от проведените проучвания в региона, идентифицираните потенциални проекти за ВЕИ и беше използван създадения ГИС-инструмент. На семинарите присъстваха представители на местните власти, представители на компании в енергийния сектор, неправителствените организации и други заинтересовани страни в областта на околната среда, устойчивото развитие и производството на енергия, както и представители на широката. Описание на общините партньори, идентифицираните потенциални проекти, заедно с нужните прогнозни инвестиции, заедно със снимки и карти на терените са посочени в създадено общо портфолио. То е в хартиен и електронен вариант, готова за представяне пред потенциални инвеститори.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*