Над 140 проекта на обща стойност близо 130 млн. лв. подобряват околната среда в България

Един от тях е Синята лагуна край Пирдоп

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отбелязва своята 20-годишнина. От създаването си досега са осъществени над 140 проекта в повече от 200 населени места в България. Един от тях е капсулирането на Синята лагуна, като по този начин се ликвидират екологичните щети, причинени от 40-годишната експлоатация на МДК Пирдоп.

Пилотната програма за възстановяване на околната среда в района на МДК Пирдоп е реализирана по силата на Агентско споразумение между Министерство на околната среда и водите, Световна банка и НДЕФ. Фондът е координатор на програмата, чията обща стойност е над 300 млн. щ.д. и е успешно изпълнена до 2003 г.

Фондът е създаден през 1995 г. с активното участие на Световна банка и швейцарското правителство, което е първият му донор в рамките на суаповата сделка „Дълг срещу околна среда“. Те задават и модела на управлението му, запазен непроменен и до днес.Освен тези две програми, през годините Фондът работи и по още две –Фонд „Защитени територии“ и Национална схема за зелени инвестиции (НСЗИ), която е активна и в момента.

Чрез Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ) до момента са финансирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на 77 публични сгради на стойност над 27 млн. лева, като 85% от тях се осигурени от НДЕФ. Средставата са резултат на постъпления от продажба на предписани емисионни единици в две споразумения между Република Австрия и Република България. Резултатът от реалзираните проекти е намаляване на емисии на парникови газове за периода на живот на проектите в размер на 443 844 т СО2. В рамките на НСЗИ са частично финансирани на принципа de minimisпо регулациите на държавните помощи и два корпоративни проекта за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Това, което отличава НДЕФ от другите институции, финансиращи проекти, е относителната независимост на прякото му управление от държавата и високата степен на възможност за контрол от страна на чуждестранните донори.

Основните органи на управление са Управителният съвет, който е съставен от представители на държавата и от извъндържавни организации в равно отношение, и председателят, който се избира от Министерски съвет, но само със съгласието на Консултативния съвет на донорите и не може да е свързан с политическа партия или админситративен орган. Освен това, Консултативният съвет на донорите дава съгласие за всяко решение на Управителния съвет.

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*