МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА“ – обединение за нови инвестиции за 4 260 000 евро в общините Симитли, Кресна и Струмяни

MIG-1

Местна инициативна група „Струма” е партньорство между представители на обществените институции, частния сектор и гражданите. Тя е съществена характеристика на подхода Лидер, на който е отредена важна роля в процеса на развитие на местната общност и стимулиране на устойчивото развитие на територията. МИГ „Струма“ представлява публично-частно партньорство, съставено от общините Симитли, Кресна и Струмяни и партньорите: ЕТ „ЕЛКА ГИЗДОВА – СОРЕЛИ”; „ДАР” ООД; „ЕВРОМАР” ЕООД; НЧ „Свети Климент Охридски – 1922”; Сдружение „ТД СИНАНИЦА 2000”; Сдружение „ЗА ПРОМЯНА”.

Съществуването на МИГ „Струма” е важно, защото:

 • Обединява наличните човешки и финансови ресурси от обществения, частния и гражданския  сектор;
 • Обединява местните действащи лица около общи проекти за постигане на  по-добри резултати насочени към подобряване на икономическата конкурентоспособност на района и живота на хората там;
 • Стимулира диалога и сътрудничеството между различните групи на територията, които често имат ограничен опит в работата си заедно. Ограничава потенциалните конфликти и улеснява вземане на общи решения чрез консултации и дискусии;
 • Улеснява процесите на адаптация и промяна в земеделския сектор; разнообразява икономиката на селските райони с дейности различни от земеделските и подобрява качеството на живот на местните хора.

Конкретните ангажименти на МИГ-а за реализиране на Стратегията за Водено от общността местно развитие:

 • Информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати;
 • Подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ;
 • Приема заявления за кандидатстване;
 • Организира процеса на оценка на проектите;
 • Сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите, включително и на място;
 • Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
 • Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР, както и други доклади и справки за изпълнението й, изисквани от Управляващия орган на ПРСР;
 • Представя до Управляващия орган на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР.

Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“ предоставя голяма възможност за насърчаване на устойчивото развитие в общините Симитли, Кресна и Струмяни, повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес и подобряване на качеството на социалния живот на населението.Тя е инструмент за финансиране на проектис европейско финансиране за територията на Местна инициативна група „Струма“. Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегията за ВОМР е до 200 000 евро за проект.

МИГ „Струма” обхваща територия от 1 139.5 км2 – общините Симитли, Кресна и Струмяни с общо население от 25 502 души. На територията на МИГ „Струма“ се разполагат и защитените територии на НП ”Рила” и “Пирин”,  2 резервата, множество защитени зони и местности, “ВиаАристотелис”. С 80% планински релеф и 20% по долината на р. Струма, икономиката в ареала на МИГ „Струма” е слабо развита в отраслово отношение, висок дял на аграрния сектор, технологична изостаналост и ниски доходи на населението.

Платена публикация.

Тази платена публикация е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието напубликацията се носи от община Симитли и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*