Община Белица започва кампания за развитие на алтернативната енергия

kampania_razvitie_alternativna_energia

Община Белица започва кампания за повишаване на обществената информираност относно възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници. Кампанията е част от проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, партньор на община Белица е македонската община Зърновци.

Възобновяемата енергия представлява използването на слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите и геотермалната енергия за производството на електричество. Увеличаването дела на електроенергията от тези източници е част от Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентноспособността и енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от ЕС.

Природните условия в трансграничния район позволяват използването на алтернативни източници за справянето с местните енергийни нужди. Такива източници са в изобилие в района и биха ускорили икономическата активност чрез стартирането на нови предприемачески инициативи във ВЕИ проекти. Ползите от развитието на електропроизводството от ВЕИ включват още ограничаване на замърсяването на околната среда и намаляване на разходите за здравеопазване. Към това може да се добави и възможността за вътрешна енергийна независимост на общината.

Алтернативните енергийни източници, които могат да бъдат оползотворявани в община Белица, включват биомаса (т.е. производство на електрическа енергия от дървесина и дървесни отпадъци, от твърди селскостопански отпадъци и от сметищен газ), вятърна енергия и водна енергия. Привличането на инвестиционен интерес към тези източници е цел за общината. Проектът се явява логично продължение и допълнение към други проекти, финансирани или съфинансирани от Европейския съюз и изпълнени от Община Белица. Пример за такъв е „Алтернативна енергия за устойчиво развитие” по Програмата за добросъседство между България и Македония, програмна схема за 2005.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да бъде взета под внимание, за да отразява възгледите на Европейския съюз.”

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*