Община Петрич приключи успешно дейностите по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит”

proekt_da_nauchim_poveche_obshtina_petrich

 

 

Община Петрич приключи успешно дейностите по проект Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” Приоритетна ос „Транснационално и междурегионално сътрудничество, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”

На 30 юни 2015г., ще се състои заключителната пресконференция по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит”. По време на събитието ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта.

Чрез реализиране на дейностите по проекта се насърчи социалното включване и сближаване на уязвимите целеви групи като генерален социален ефект от въздействието и прилагането на мерки от сферата на активната социална политика, каквито са социалните предприятия и работилници, предоставяни в общността. Беше направено проучване на дейността на Центъра за професионално обучение към Община Серес, Република Гърция, за обмяна на добри практики и идеи за бъдещо сътрудничество в сферата на социалните дейности. Беше разширен достъпа на безработни и социално слаби лица до обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и продължаващото обучение с оглед осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда. В рамките на дейност 5 бяха организирани две обучения – Мотивационно и Професионално.

Заедно посредством дейностите по проекта се постигна повишаване на административния капацитет на партньорите по отношение на разработване и прилагане на местни стратегически документи за подобряване на социално-икономическия климат, грижа за благосъстоянието на гражданите, развитие на модерно информационно общество, установяване на партньорства и различни инициативи за междуобщинско и международно сътрудничество.

В резултат от това беше оформена и издадена Програма за развитие на социалната политика на Община Серес и Община Петрич, която има за цел да допринесе за устойчивите резултати и мултипликационен ефект на дейностите, заложени в проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г»., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на труда и социалната политика..

Инвестира във вашето бъдеще!

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*