Фирма ГАЛЕМБРО ООД приключи успешно своят проект

НА 14 МАЙ 2020 успешно приключи проект № BG16RFOP002-2.024-1459 “Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма “ГАЛЕМБРО ООД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Изпълнението на проекта допринесе за постигането на общата цел на проекта, а именно : “Да се създаде и развие бизнес за производството на облекло, включително на национални и регионални носии, на детайли и допълнения за облекло, включително избродирани детайли и допълнения за национални и регионални носии .

Успешно се изпълниха заложените дейности  по проекта.

Дейност 1. Реализиране на дейности по публичност и визуализация в ГАЛЕМБРО ООД –

Осигури се публичност и информиране на целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост с целите и ефекта от изпълнение на проектното предложение, както се популяризира и приноса на Европейския инвестиционен фонд и ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Дейност 2. Дейностти за развитие и реализиране на предприемаческата идея на пазара на фирма «Галембро» ООД както следва:

Поддейност 1: Сформира се предприемачески екип от квалифицирани специалисти- 3-ма високо квалифицирани експерти

Поддейност 2: Осигурена е заетост на 1 лице назначен на длъжност шивач, което е лице с намалена трудоспособност. В резултат от изпълнението на тази поддейност се даде възможност на повече хора с различна квалификация, опит, знания и умения да заемат длъжност шивач.

Поддейност 3: Осигури се оборудване, представляващо 2 броя големи бродировъчни машини – закупени, доставени и инсталирани.

Поддейност 4: Направени пазарни проучвания и маркетингов план за нагласите на потенциалните потребители на продуктите на фирмата.

Поддейност 5: Създадена интернет страница на фирмата – допълнителен канал за популяризиране на продуктите на фирмата пред по-широка кръг заинтересовани лица

Собствено съфинансиране: . 49 921.00 лева

Срокът на изпълнение на проекта бе 9 месеца.

Договор: № BG16RFOP002-2.024-1459

Бенефициент: “ГАЛЕМБРО ООД”,  гр. Дупница

Общата стойност на проекта: 249 605.02 лева,от които Европейско финансиране: 199 684.02  лева

Собствено съфинансиране: . 49 921.00 лева

Начало на проекта: 14.08.2019 г.

Край на проекта: 14.05.2020 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГАЛЕМБРО“ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Проект BG16RFOP002-2.024-1459 “Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма “ГАЛЕМБРО ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
——————— www.eufunds.bg ——————————-

 

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*