БСК проведе обучения на представители на бизнеса в България в рамките на проект SWAN

БСК проведе обучения на представители на бизнеса в България в рамките на проект SWAN

 

В София, Варна, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик (в периода юли – септември 2020 г.) Българската Стопанска камара проведе обучения на представители на бизнеса в България, които участват или са потенциални участници във веригата на производството и оползотворяването на отпадъци по ползване на ресурсите на информационна система за повторна употреба на отпадъците – национална платформа по проект “БАЛКАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИТЕ”, (SWAN).

Целта на информационната система е да се идентифицират източниците на твърди отпадъци и потенциалните ползватели на отпадъчни потоци, да бъдат създадени национални и транснационални схеми за повторна употреба на отпадъците чрез постигане на съответствие между търсене и предлагане, да се създаде мрежа за сътрудничество между заинтересованите страни в региона.

В рамките на проекта беше разработен доклад, който разглежда международните и националните добри практики и бизнес модели за оползотворяване на производствени отпадъци на територията на ЕС и държавите на Балканския полуостров и дава насоки за възможностите за трансфер на тези практики за постигане на по-устойчиво  управление на ресурсите.                              В допълнение, в доклада е отразено мнението на ключови заинтересовани страни от международни академични среди по темата за индустриална симбиоза. Индустриалната симбиоза (ИС) се дефинира като синергичен обмен на отпадъчни потоци, съпътстващи продукти, вода и енергия между отделни организации в дадена местност, регион или дори във виртуална общност.

При изпълнение на проекта беше направен анализ на различните видове индустриална симбиоза с цел намиране на най-подходящия за бизнеса.

Предприятията, които генерират отпадъчни потоци, могат да приложат следните две стратегии при въвеждане на индустриална симбиоза:

  1. Вътрешно оползотворяване – предприятието ползва отпадъците с цел заместване на суровина в рамките на същата компания. Добавената стойност за предприятието се свързва с повишена производствена ефикасност, въвеждане на модернизации и иновации; в дългосрочен план – реализиране на по-ниски разходи за управление на отпадъците и закупуване на суровини; не на последно място и по-добра репутация сред заинтересованите страни.
  2. Външно оползотворяване – предприятието генерира отпадъци, с качествени и количествени характеристики, които могат да бъдат ползвани от друга компания. Оползотворяването може да бъде, както материално, така и енергийно и топлинно. Добавената стойност отново се свързва с намалени разходи за управление на отпадъците и по-добра репутация сред заинтересованите страни.

Например: Технически гипс (REA) от сероочистващите инсталации на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” се ползва успешно като заместител на природен гипс при производството на гипсови продукти от Knauf България.

В индустриална зона Девня в непосредствена близост се намират производителят на торове Агрополихим и производителят на фосфати за фуражната индустрия Алифос. Алифос купува фосфорна киселина от Агрополихим. С една допълнителна стъпка в производството си очиства суровината и я прави годна за хранителни цели.

Предприятията, които ползват отпадъчни потоци от други предприятия, могат да приложат следните три модела при въвеждане на индустриална симбиоза:

  1. Заместване на суровина – много често отпадъчните потоци се превръщат отново в ценен ресурс. Освен икономическите ползи от прилагането на този модел, предприятието реализира екологични и бизнес ползи, свързани с ползването на по-малко природни ресурси и въвеждане на модернизации и иновации с цел оползотворяване на отпадъка като суровина.

Пример: отпадъци при производството на метални елементи се ползват отново като входяща суровина.

  1. Създаване на нов продукт – отпадъчните потоци служат за създаването на нов продукт, като част от продуктовото портфолио на компанията. Бизнес ползите са свързани с достигането до нови пазари и клиенти. Често тези нови продукти имат специфични екологични характеристики и се предлагат като „премиум“ продукти. Въвеждането на иновации в производството и процесите са неизбежна част от въвеждането на този тип бизнес модел.

Пример: оползотворяване на отпадъците от производството на захар, например меласа, при производството на спиртни напитки

  1. Създаване на нов бизнес – трансформирането на отпадъчните потоци в нови продукти може да бъде и двигател за създаването на нов бизнес. В този случай индустриалната симбиоза е в основата на новия бизнес модел, който се характеризира с иновативност, развойна дейност, премиум продукти и бизнес устойчивост.

Пример: производство на луксозни чанти от стари индустриални транспортни ленти

В рамките на проекта е разработена и платформа SWAN – http://swanplatform.eu/

Платформата беше представена от участниците в проекта от страна на БСК и партньор – фирмата разработваща националната платформа Magoarea.

Тематиката беше оценена като изключително полезна за представители на бизнеса от всички сектори, които могат да търсят начини за продажба на свои отпадъци, както и да търсят различни съпътстващи продукти и отпадъци на предприятия, които биха могли да бъдат влагани в производството.

Беше направено представяне и през он-лайн платформа, на които участваха повече от 20 участника.

Бизнесът може да се регистрира в платформата и да ползва публикуваната информация за развитие и разширяване на дейността си.

По време на обученията бяха дискутирани въпроси по вноса и износа на отпадъци, проблемите с нотификациите, както и прилагането на ефективен контрол от страна на администрацията. Обсъдена беше и възможността за анализ на данните в платформата, така, че да осигурят надеждна информация за потребителите.

 

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*