Целите на България за възобновяеми енергийни източници до 2020 г.

produljava-rabotata-po-proekt-valorizaciq-na-energiini-iztochnici

Енергията от възобновяеми източници става все по-важна за постигането на икономическите и политически цели на ЕС. Целта е да се постигне осигуряване на т. нар. „зелен“ растеж. Директива 2009/28 за поощряване на енергията от възобновяеми източници поставя общата рамка за развитие на сектора в ЕС, включваща общоевропейска цел за увеличаване дела на ВЕИ до 20% в общото крайно потребление на енергия до 2020 г.

Енергията от възобновяеми източници има един основен недостатък – тя все още е значително по-скъпа в сравнение с енергията, произвеждана от конвенционални източници. Поради това България изгражда целенасочена схема от механизми за подпомагане развитието на ВЕИ. За производителите на електрическа енергия от ВЕИ се осигурени:
• Приоритетно присъединяване към мрежата;
• Гарантирано изкупуване на произведената електроенергия;
• Гарантирана възвръщаемост чрез преференциални цени на произведената електроенергия;
• Облекчено кредитиране;
• Облекчени административни процедури.

Националната задължителна цел, която България трябва да постигне, е 16% от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. да бъде от възобновяеми източници. Националната цел трябва да бъде постигната чрез увеличаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, на крайното потребление на енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане и на потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта. От секторните цели единствено тази за потребление на възобновяеми източници в транспортния сектор е задължителна – 10-процентов дял на енергия от възобновяеми източници в транспортното потребление до 2020 г. Именно тази цел ще е най-трудно постижима. Поради това ще бъде подкрепяно развитието на пазара на електрически превозни средства, захранвани от енергия от възобновяеми източници.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*