Продължава работата по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03  “Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ 

Югозападна България

 

Продължава работата по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 

“Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ 

 

Министерство на околната среда и водите организира 5 срещи-консултации по Проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 “Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“. Четвъртата среща се проведе в град Благоевград, в хотел „Монте Кристо“ на 26 февруари 2020 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Европейското финансиране, в размер на 12 749 914.00 лв., е със средства на Кохезионния фонд.

На срещата присъстваха представители на дирекция „Управление на водите“, която е бенефициент по проекта, представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, РИОСВ – Благоевград, Регионалната лаборатория към ИАОС, град Благоевград, Националния институт по метеорология и хидрология – филиал Кюстендил, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Струма-Места, журналисти.

Чрез изпълнението на проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 “Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ се цели доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на повърхностните и подземните води. По време на срещата бяха представени подробни анализи на състоянието на мрежите за мониторинг на повърхностните и подземните води в  Западнобеломорскиярайон за басейново управление и предложения за оптимизирането им.

Дейностите, свързани с анализа на мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните води, бяха представени от експерт от дирекция „Управление на водите“.   Проект на инструмент/база-данни за поддържане на актуална информация за количественото състояние на подземните води беше обект на дискусия от страна на специалистите. Представител на НИМХ – филиал Кюстендил представи анализа на мрежите за мониторинг на повърхностите води в Западнобеломорския район за басейново управление. Направен беше преглед на дейностите за оптимизиране на тези мрежи, представени бяха методи за подбор на нови пунктове за мониторинг. Разгледани бяха  в подробности и техническите аспекти на всяко от конкретните предложения за местоположението на нови станции за мониторинг.

Презентациите бяха в основата на дискусии по конкретни въпроси относно практическата приложимост на подходите за оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на водите, срещаните трудности и възможностите за тяхното преодоляване. 

Направените препоръки от експертите, участващи в срещата, ще бъдат използвани при финализирането на оптимизацията на мрежите за мониторинг на количеството на подземните и повърхностните води. 

Проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 “Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ е на стойност 14 999 898.82 лева, като 85% са финансирани от ЕС чрез Кохезионен фонд.

BG16M1OP002-1.013-0001-C03 “Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*