Готов е проектът на Подробния устройствен план за изграждането на ГКПП Струмяни – Берово

Разни

Готов е проектът на Подробния устройствен план за изграждането на ГКПП Струмяни – Берово

            Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на новия ГКПП Струмяни – Берово бе представен по време на заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията – Благоевград, което бе ръководено от областния управител на област Благоевград Стоян Христов. Документът е изработен като част от дейностите по проект „Подготвителни дейности за изграждане/рехабилитация на нов ГКПП Струмяни .- Берово“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Северна Македония 2014 – 2020.

            Проектантският екип на фирмата-изпълнител представи разработените проекти пред ръководството на Областна администрация Благоевград, представители на Агенция „Митници“, ГД „Гранична полиция“, Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, РД „ПБЗН“ – Благоевград, Югозападно държавно предприятие, община Струмяни.

            Проектът на ПУП – План за застрояване е изработен в пълно съответствие с предварително предоставените становища от страна на всички компетентни институции и при спазването на всички правила и норми за проектирането и изграждането на инфраструктурния обект. Съгласно разработките, предвидената за застрояване площадка представлява имоти с идентификатор 37191.1.1001,  37191.1.1007,  37191.2.2 и 37191.2.91 и ще обхваща площ от около 11 000 кв. м. Теренът е наклонен и е с надморска височина около 1290 м., което предполага изграждането на подпорни стени в процеса на строителството.

            По време на заседанието на Областния съвет по устройство на територията бяха  представени още Парцеларните планове на елементите на инженерната инфраструктура, с което да се осигури водоснабдяването, електроснабдяването и оптичната свързаност на пункта. В рамките на подготвителните дейности е изработен и инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“, който да даде основата за подготовката на стратегическия проект за изграждането на ГКПП Струмяни – Берово. Така подготвителните дейности приключиха в предвидения за тяхното изпълнение срок.

            Предстои изработените проекти да бъдат изпратени до всички институции с компетенции по граничния контрол за одобрение, преди да бъдат представени за разглеждане и окончателно приемане от Междуведомствения съвет по въпросите на ГКПП.

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*